List of artists who have collaborated with Ryukishi07

This is a list of artists who have collaborated with Ryukishi07 when making manga. This results in art styles which vary across adaptations (e.g. there are eight different artists for the Higurashi no Naku Koro ni manga).

Akai Higasa

Beam Nozawa

En Kito

Hinase Momoyama

Ichirō Tsunohazu

Tsunohazu passed away on November 3, 2013, from illness.

Junka Morozumi

Kaori Minakami

Karin Suzuragi

Kei Natsumi

Mimori

Nana Natsunishi

Ninagawa Yaeko

Nokuto Koike

Jiro Suzuki

Soichiro

Takagi Tsuyoshi

Takahito Ekusa

Yoshiki Tonogai

Yukari Higa

Yutori Houjyou