Talk:Abdou

Abdou is a traitor, calling it now Kinzo (talk) 17:18, 5 October 2019 (UTC)